Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 103985038, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Шести септември“, №20А, ет. 2, ел.адрес: office@iproperties.bg и Интернет страница http://www.iproperties.bg, Извършва дейност в областта на продажба, отдаване под наем и управление на жилищни, бизнес, луксозни имоти и земя; архитектурни решения и интериорен дизайн; експертни оценки, пазарни проучвания и финансови анализи.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).


Във връзка с предоставянето на описаните по-горе услуги, 
както и за подготовка и сключване на договори, ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД обработва лични данни, предоставени от служители, кандидати за работа, потребители на сайта, клиенти-отправили запитвания или друг вид кореспонденция, клиенти-подали оферта, клиенти-възложители, доставчици, контрагенти и други физически лица, предоставени в някои случаи и от трето лице, като отчита неприкосновеността на личността, като е взело необходимите технически и организационни мерки за защита срещу неправомерно обработване на личните Ви данни, в съответствие с българското законодателството, ОРЗД и добрите практики.


Запознаването с настоящата Политика преди използване на нашите услуги е наложително, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни, необходими на ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД за пълноценното предоставяне на услугите.


Същата е приложима спрямо Вашите лични данни, когато посещавате офиса на компанията или използвате нашата електронна платформа на 
http://www.iproperties.bg

ДАННИ, РЕГИСТРИ, СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ, УНИЩОЖАВАНЕ

 1. ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД събира следните категории лични данни, за професионалното извършване на предлаганите услуги, а именно: имена, идентификационен код или номер, данни по документ за самоличност, постоянен адрес адрес, гражданство, семейно положение, телефонен номер, електронен адрес, ако се свържете с нас по електронен път, цена на имота, адрес и основни характеристики на имота, биографични данни при кандидатстване за работа или др. според конкретния случай.

 2. ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД не събира чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл.5 от Закона за Защита на Личните Данни, по-конкретно, такива, които разкриват:

  • расов или етнически произход;

  • религиозни, философски или политически убеждения, принадлежност към религиозни групи или сдружения, политически партии, синдикални движения и организации;

  • информация, отнасяща се до здравето, сексуалния живот и предпочитания или до човешкия геном;

 3. Събираните и обработвани лични данни са структурирани в следните регистри:
  • Регистър персонал;
  • Регистър клиенти;
 4. Сроковете на съхранение се определят от законовите изисквания към съответната информация.
  • 10 г. за счетоводни документи, считано от датата на сключване на договор;
  • 5г. след финализиране на сделка по сключен договор;
  • Непосредствено след отказ на субекта от съответната услуга;
  • При дадено съгласие от субекта на лични данни за директен маркетинг, личните данни се съхраняват докато същият не се отпише или поиска да бъде отписан;

  • В случай на водене на съдебни дела или при разрешаване на възникнали спорове, данните може да бъдат съхранявани за по-дълъг период, но не повече от необходимия за разрешаване на конкретния казус;

 5. Унищожаване: Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Личните данни се предоставят доброволно от субектите и се обработват от ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД на следните основания:

 • Въз основа на свободно, информирано и изрично съгласие на субекта на данните;

 • При наличие на законово задължение за обработване на данните(примерно: aдминистриране на трудово правни взаимоотношения, предоставяне на данни по ЗМИП и др.);

 • При предоставяне на пълната услуга по посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, а именно:

 • сключване и изпълнение на договори за посредничество при: покупка, продажба, наемане, отдаване, както и за действия, предхождащи сключването на договор;

 • предоставяне на търсена от Потребител информация за даден имот;

 • провеждане на огледи и подписване на протоколи за поръчка;

 • приемане и обработване на оферти, сигнали, жалби и друг вид кореспонденция.

 • Когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимния интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице, по-специално когато субектът на данните е дете.

Забележка: Когато обработваните лични данни, не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга, лицето, което ги е предоставило на ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имена, телефони и адреси, т.к. ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира това.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да осигури необходимата сигурност на данните. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин, надлежно регламентиран във вътрешни актове на Администратора, както и в трудовите характеристики на съответните служители.

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД предоставя на трети лица само описателна информация и характеристики за имотите от своята база- данни, изготвена съобразно утвърдената практика в Агенцията.

ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД не предоставя на трети лица информация, представляваща лични данни на клиентите ни, освен с изрично тяхно съгласие и в предвидените от Закона случаи.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

 • Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхраняване, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

 • Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

 • Право на изтриване: Всяко лице има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. При упражняване на това право от страна на субекта на данни, Администраторът указва на субекта по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между тях занапред.

 • Право на ограничение: Във всеки момент от обработването на личните данни, субектът на данни може да поиска от Администратора да ограничи използването на личните му данни за част или всички цели на обработването, за което субектът е дал съгласие. Въпроси и жалби / средства за правна защита

Субектът на данни има право да подава жалби/искания до Администратора по въпроси, свързани с обработването на личните му данни, а ние ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Защитеността при обработване и съхраняване на личните данни е непрекъснат процес и част от дейността на ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС EООД. Промените в Политиката на защита, ако такива са необходими, ще бъдат своевременно отразявани в този документ на сайта на Администратора, от където може да се информирате.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ по защита на личните данни

При възникнали въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на адрес:
гр. гр. София, ул.“
Шести септември“, №20А, ет. 2, или на ел.адрес: office@iproperties.bg

Compare listings

Compare

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Close Popup
Open Privacy settings