Frequently Asked Questions

Въпроси, свъзани с продажби

Да.

Много хора предприемащи продажба на жилището си, което е лична собственост (придобито преди брака или получено чрез дарение или наследство), смятат погрешно, че другият съпруг няма никакво отношение към сделката. 

Необходимо е обаче съпругът, несобственик, да завери нотариално декларация за даване на съгласие по чл. 26 от Семейния кодекс.

Това е официален документ за наличието на съгласие от единия съпруг за извършване на сделка на разпореждане от другия съпруг със семейното жилище, негова лична собственост.

Доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната, са от източник в страната.” Това е записано в чл. 8, ал. 6, т. 10 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Тези доходи са от източници от България и на практика върху тях следва да се плаща т.нар. данък общ доход. 

В ЗДДФЛ обаче има специални разпоредби, които посочват необлагаемите доходи. Посочени са в чл. 13 – сред изброените са и “доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт”. Законът изрично разпорежда, че “не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт”. Ако наследниците са по права линия, те не плащат и данък наследство по Закона за местните данъци и такси. 

Изпрати запитване за данъчна консултация

Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години.

Достатъчно е недвижимият имот по предназначение да може да се използва като жилище. За ползване на горепосоченото данъчно облекчение не е необходимо имотът фактически да се ползва като жилище, т.е. не е необходимо имотът да се ползва въобще от собственика му било лично, било чрез трети лица. Достатъчно е юридическият му статут да го определя като жилищен имот.

Само за пълнота ще посочим, че когато е продаден първо един жилищен недвижим имот през съответната данъчна година, когато същият е получен от продавача по наследство или по завет, доходите от продажбата са освободени на друго основание – на основание т. 26 от ал. 1 на чл. 13 ЗДДФЛ. В този смисъл продажбата на наследения, респективно на завещания имот, няма да се брои като продажба на един жилищен недвижим имот по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а” ЗДДФЛ и собственикът може да реализира още една продажба на недвижим жилищен имот, доходите от която няма да подлежат на данъчно облагане.

Следва да се прави разграничение между анализираната разпоредба и тази на ал. 2 на чл. 13. Вярно е, че не се смята за доход полученото недвижимо имущество по наследство, завет и дарение, но доходите от продажбата на това имущество са освободени от облагане с данък само за полученото по наследство и по завет, но не и от продажбата на подареното такова.

Не се облагат и доходите, придобити през календарната година от продажба на не повече от два недвижими имота, ако между датата на покупката и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години. Доходите от продажба на селскостопански и горски имоти са освободени от облагане, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.

Във всички останали случаи доходите Ви от продажбата на недвижим имот се облагат
с данък. Основата за облагане се изчислява, като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи, тоест на облагане подлежи доходът, формиран в случаите, в които имотът е продаден по-скъпо, отколкото е купен.

В ЗДДФЛ обаче има специални разпоредби, които посочват необлагаемите доходи. Посочени са в чл. 13 – сред изброените са и “доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт”. Законът изрично разпорежда, че “не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт”. Ако наследниците са по права линия, те не плащат и данък наследство по Закона за местните данъци и такси. 

Изпрати запитване за данъчна консултация

Compare listings

Compare

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Close Popup
Open Privacy settings